Web
Analytics

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN van de European VIP services B.V. (Geldig vanaf 1 maart 2018)

European VIP services B.V. wordt in deze algemene voorwaarden ook aangeduid als 'Opdrachtnemer' en haar wederpartij bij enige overeenkomst (ongeacht de kwalificatie daarvan) wordt aangeduid met 'Opdrachtgever'.

I. Toepassing

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst en daaruit voortvloeiende aanbiedingen , offertes en Overeenkomsten tussen European VIP services B.V. en haar Opdrachtgevers. Deze voorwaarden worden met het verstrekken van een opdracht door de opdrachtgever erkend, uiterlijk echter met de aanvaarding van de eerste levering en gelden voor de volledige duur van de zakelijke relatie en voor alle volgende opdrachten. Afwijkende tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door ons schriftelijk zijn geaccepteerd.

2. Toezeggingen, nevenafspraken, wijzigingen van de overeenkomst en verklaringen van bevoegde vertegenwoordigers gelden uitsluitend wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met EUROPEAN VIP SECURITY in strijd mochten zijn met enig toepasselijk dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door EUROPEAN VIP SECURITY vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

II. Offerte

1. Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en niet bindend. Met de bestelling verklaart de opdrachtgever zijn instemming met de offerte. De overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke bevestiging of door direct overeenkomstige levering. Wij behouden ons het recht voor om de acceptatie van de bestelling, bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, te weigeren. Wanneer de levering direct plaatsvindt zonder bevestiging, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.

2. Onze opdrachtgever is als wederverkoper uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst met zijn afnemer (eindgebruiker), in het bijzonder de keuze van producten voor deze eindgebruiker en de projectplanning. De offertes aan onze opdrachtgevers worden vrijblijvend en niet-bindend opgesteld op basis van de beschikbare informatie. In het bijzonder leveren wij geen diensten op het gebied van projectplanning. Wij zijn niet aansprakelijk voor de geschiktheid van de aangeboden producten en de projectplanning van onze opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst met zijn eindafnemer. Onze opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de correcte projectplanning en de productkeuze in het kader van een functionerende oplossing.

3. Wij behouden ons het recht voor, om zonder voorafgaande mededeling tijdens de levertijd, constructie- en vormwijzigingen aan het onderwerp van de overeenkomst aan te brengen, voor zover het onderwerp van de overeenkomst en het uiterlijk daardoor voor de opdrachtgever geen zakelijk onredelijke wijzigingen ondergaat. Als redelijk worden in het bijzonder beschouwd, technische wijzigingen, verbeteringen en aanpassingen aan de laatste stand van wetenschap en techniek, verbeteringen van constructie en materiaalkeuze. Voor alle gegevens met betrekking tot maten, kleuren en gewichten gelden toleranties zoals die in het zakelijk verkeer gebruikelijk zijn.

4. Alle Intellectuele Eigendomsrechten ( IE-rechten) rustende op beeldmateriaal, films, afbeeldingen en illustraties, gegevensbladen, tekeningen, calculaties, informatiematerialen, producten van EUROPEAN VIP SECURITY en overige documenten behoren toe aan EUROPEAN VIP SECURITY. Opdrachtgever zal de op de EUROPEAN VIP SECURITY producten aangebrachte onderscheidingstekens nimmer geheel of gedeeltelijk verwijderen. Dit geldt ook voor schriftelijke documenten die worden aangemerkt als “vertrouwelijk”. Voor niet uitsluitend privégebruik, in het bijzonder beschikbaarstelling aan derden door de opdrachtgever, is onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk wanneer door de uitvoering van zijn opdracht, op grond van beschikbaar gestelde documentatie rechten, in het bijzonder beschermde zakelijke rechten van derden, worden geschonden.

5. Voor het gebruik van beeldmateriaal, in het bijzonder van EUROPEAN VIP SECURITY producten, teksten, films, afbeeldingen, gegevensbladen en tekeningen geldt aanvullend het volgende:

5.1. Het zonder onze toestemming gebruiken van de merken van EUROPEAN VIP SECURITY en andere IE rechten rustende op dan wel voortvloeiende uit beeldmateriaal, in het bijzonder van EUROPEAN VIP SECURITY producten, teksten, films, afbeeldingen, gegevensbladen en tekeningen, die op de website van EUROPEAN VIP SECURITY of een van de andere websites van EUROPEAN VIP SECURITY en net haar verbonden ondernemingen, zoals bijvoorbeeld in catalogi, zijn afgebeeld, vormt een schending van de Intellectuele Eigendomsrechten (IE rechten) van EUROPEAN VIP SECURITY zoals de door EUROPEAN VIP SECURITY gehouden, auteursrechten, modellenrechten, octrooien en merkrechten. Elk onrechtmatig gebruik van beeldmateriaal of andere schending van de IE rechten kan aanleiding zijn tot juridische maatregelen.

5.2. Bij schending van artikel 5.1 verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000 per dag en € 1.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt.

III. Levering, levertijd en vertraagde levering

1. EUROPEAN VIP SECURITY spant zich tot het uiterste in om de goederen binnen de overeengekomen leveringstermijn te leveren. De door EUROPEAN VIP SECURITY vermelde leveringstermijn is indicatief en geldt niet als fatale termijn. Afwijking binnen redelijke grenzen is toegestaan, zonder dat dit grond oplevert voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. EUROPEAN VIP SECURITY is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit overschrijding van een overeengekomen levertermijn. Overeengekomen levertermijnen vangen aan nadat EUROPEAN VIP SECURITY de opdrachtgever de orderbevestiging aan de opdrachtgever heeft doen toekomen. Voor het in acht nemen van onze leveringsverplichting is het noodzakelijk dat de opdrachtgever tijdig en correct aan zijn verplichtingen voldoet en dat aan de voor zijn opdracht wezenlijke contractuele en eventuele betalingsverplichtingen is voldaan.

2. Wij verrichten alle redelijke inspanningen om de door de opdrachtgever aangegeven en door ons aanvaarde levertijden en -perioden in acht te nemen. Levertijden en -perioden moeten altijd schriftelijk worden bevestigd. Voor latere wijzigingen en aanvullingen door de opdrachtgever wordt de levertijd aangepast. Voor de hierdoor ontstane vertraging zijn wij ook dan niet aansprakelijk wanneer deze ontstaat tijdens een reeds bestaande vertraging.

IV. Voorbehoud van eigen levering, overmacht en andere verhinderingen

1. Wij aanvaarden geen risico’s voor bij derden ingekochte goederen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien wij, om redenen waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, de levering of dienst van onze leverancier niet, niet op de juiste wijze of niet op het juiste tijdstip ontvangen, of in geval van overmacht, zullen wij onze opdrachtgever tijdig schriftelijk informeren. In dit geval hebben wij het recht om de levering uit te stellen voor de duur van de verhindering of ons wegens het nog niet geleverde deel. Met overmacht wordt bijvoorbeeld bedoeld: staking, uitsluiting, overheidsingrijpen, tekorten aan energie en grondstoffen, transportproblemen buiten onze schuld, belemmeringen in het bedrijf buiten onze schuld, bijvoorbeeld door water-, brand- of machineschade en alle andere verhinderingen die objectief gezien buiten onze eigen schuld zijn of worden veroorzaakt.

2. Wanneer een levertijd of -periode bindend is overeengekomen en op grond van gebeurtenissen volgens alinea 1 de overeengekomen levertijd of -periode wordt overschreden, heeft de opdrachtgever het recht, na afloop zonder resultaat van een gepaste aanvullende periode, zich met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel uit de overeenkomst terug te trekken. Er bestaan geen verdergaande rechten voor de opdrachtgever. Voor de hierdoor ontstane vertraging zijn wij ook dan niet aansprakelijk wanneer deze ontstaat tijdens een reeds bestaande vertraging.

V. Verzuimde aanvaarding door de opdrachtgever

1. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de aanvaarding of door eigen schuld andere plichten tot medewerking schendt, behouden wij ons het recht voor, de hierdoor ontstane schade, inclusief eventueel bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor vervanging, in rekening te brengen. Verdergaande aanspraken blijven voorbehouden.

2. Wanneer is voldaan aan de wettelijk vereiste voorwaarden voor terugtrekken uit de overeenkomst op grond van verzuimde aanvaarding en indien EUROPEAN VIP SECURITY van dit recht gebruik wil maken, behoudt EUROPEAN VIP SECURITY zich het recht voor om een vaste schadevergoeding voor verzuimde aanvaarding ter hoogte van 15% van de overeengekomen nettowaarde aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Verhaal van een daadwerkelijk opgetreden hogere schade blijft voorbehouden. In dit geval wordt de vaste schadevergoeding verrekend met de vergoeding van de werkelijk geleden schade. De opdrachtgever heeft het recht om binnen 5 werkdagen na aankondiging door ABUD dat zij gebruik wenst te maken van de haar overeenkomstig dit artikel toekomende rechten aan te tonen dat er geen of een geringere schade is ontstaan.

3. Wanneer de voorwaarden van alinea V.1 optreden, gaat het risico van toevallig verlies of van een toevallige verslechtering van de goederen over op de opdrachtgever op het moment waarop de opdrachtgever de aanvaarding verzuimd of er een betalingsachterstand ontstaat.

VI. Overgang van risico

1. Het risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de bestelde goederen worden overgedragen aan hem, resp. een derde persoon die bijvoorbeeld is belast met de uitvoering van het transport. Wanneer de verzending wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden die onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen, gaat het risico over op de opdrachtgever op het moment dat de goederen gereed zijn voor verzending.

2. Transport- en verpakkingsmaterialen, worden niet teruggenomen op grond van de verpakkingsrichtlijnen, met uitzondering van pallets. De opdrachtgever is verplicht, de verpakkingsmaterialen op eigen kosten af te voeren.

VII. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Indien in onze opdrachtbevestiging niets anders is overeengekomen, gelden onze prijzen netto “Ex Works” ten kantore van EUROPEAN VIP SECURITY te Hilversum dan wel door haar aangewezen magazijnen. Genoemde prijzen zijn exclusief:

  • De BTW volgens de huidige wetgeving.
  • Een vaste bijdrage in de verzendkosten.
  • Een vaste bijdrage in de verpakkingskosten ter hoogte van 0,5% van de goederenwaarde
  • Andere heffingen welke van overheidswege dienen te worden geheven
  • Overige bijkomende kosten zoals transport en verzendkosten

2. Wij brengen de bij afsluiting van de Overeenkomst overeengekomen prijzen in rekening die zijn gebaseerd op de op dat moment geldende kostenfactoren. Wanneer deze kostenfactoren, speciaal materiaal-, loon- en vrachtkosten en belastingen etc., tussen de ondertekening van het contract en het overeengekomen tijdstip van de levering worden gewijzigd, behouden wij ons het recht voor om een overeenkomstige prijscorrectie toe te passen.

3. Voor zover in de opdrachtbevestiging niets anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 20%. Deze rente is direct verschuldigd bij het verstrijken van de betalingstermijn en dient zonder verrekening of compensatie te worden voldaan.

4. Het recht op verrekening of retentie door de opdrachtgever is uitgesloten.

5. Komt de opdrachtgever met een betaling in verzuim of zijn omstandigheden bekend of herkenbaar waardoor volgens onze zakelijke normen een redelijke twijfel aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever ontstaat en deze omstandigheden ook bij de ondertekening van de overeenkomst al aanwezig waren, maar ons niet bekend waren of bekend hadden moeten zijn of na de ondertekening van de overeenkomst bekend werden, behouden wij ons het recht voor, onverminderd verdere rechten in dergelijke gevallen, verdere werkzaamheden aan de lopende opdrachten of leveringen op te schorten of te beëindigen en voor nog uitstaande leveringen een vooruitbetaling of het stellen van door ons aanvaarde, gepaste zekerheden te eisen en na het zonder resultaat verstrijken van een passende extra termijn voor het stellen van dergelijke zekerheden, onverminderd verdere wettelijke rechten, van de overeenkomst af te zien.

6. De opdrachtgever is verplicht ons alle door de niet-tenuitvoerlegging van de overeenkomst(en) ontstane schade, inclusief gederfde winsten, schadeloos te stellen. Wanneer is voldaan aan de wettelijk vereiste voorwaarden voor terugtrekken uit de overeenkomst op grond van een betalingsachterstand en indien EUROPEAN VIP SECURITY van dit recht gebruik wil maken, behoudt EUROPEAN VIP SECURITY zich het recht voor om een vaste schadevergoeding ter hoogte van 15% van de overeengekomen nettowaarde aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Verhaal van een daadwerkelijk opgetreden hogere schade blijft voorbehouden. In dit geval wordt de vaste schadevergoeding verrekend met de vergoeding van de werkelijke schade. De opdrachtgever heeft het recht om aan te tonen dat er geen of een geringere schade is ontstaan.

7. Zodra de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van de op hem rustende betalingsverplichtingen is Opdrachtgever verplicht de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen ten bedrage van 15% van het factuurbedrag. Ingeval de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met het door EUROPEAN VIP SECURITY of door haar ingeschakelde derden innen van onze vorderingen, hoger zijn dat 15% van het factuurbedrag dan dient Opdrachtgever de werkelijke kosten te voldoen. De administratie van EUROPEAN VIP SECURITY is bindend ter vaststelling van de werkelijke kosten. Indien EUROPEAN VIP SECURITY genoodzaakt is rechtsmaatregelen te treffen ter inning van haar facturen, rente en kosten dan is Opdrachtgever gehouden alle daadwerkelijke gemaakte kosten te voldoen van EUROPEAN VIP SECURITY.

VIII. Slechte prestaties, aansprakelijkheid, plichtsverzuim, klachten

1. De goederen dienen direct na ontvangst te worden gecontroleerd. Herkenbare gebreken moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen, verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking, schriftelijk met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het gebrek, kenbaar worden gemaakt. Bij gebruikte goederen, in het bijzonder zgn.“tweede keus” goederen, zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken.

2. Indien de klachten van de opdrachtgever gegrond worden geacht, hebben wij de keuze uit kosteloos herstel van de vastgestelde gebreken of een vervangende levering. Bij herstel zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor de kosten tot de hoogte van de oorspronkelijke koopprijs van het betreffende artikel. Gebreken waarvoor de opdrachtgever zelf aansprakelijk is en onrechtmatige reclamaties zullen wij, bij zakelijke klanten, op kosten van de opdrachtgever herstellen.

3. Wanneer de latere uitvoering mislukt of wij de latere uitvoering weigeren, heeft de opdrachtgever, naar eigen keus, het recht de overeenkomst te ontbinden en heeft EUROPEAN VIP SECURITY het recht een prijsverlaging voor te stellen. Herstel geldt na de tweede poging zonder resultaat als mislukt wanneer in het bijzonder uit de aard van de goederen of het gebrek of andere omstandigheden niets anders resulteert.

4. De verjaringstermijn voor reclamaties en andere claims bedraagt één (1) jaar vanaf de overgang van risico. Na afloop van deze termijn verplichten wij ons tegenover de opdrachtgever voor het tweede jaar na overgang van risico tot een garantie die naar onze keuze is beperkt tot vervanging of herstel van de goederen. Na afloop van dit tweede jaar bestaat er geen aanspraak meer op garantie.

IX. Omvang, uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid

1. Wij zijn, aansprakelijk voor schade die ontstaat door opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van bevoegde vertegenwoordigers van EUROPEAN VIP SECURITY.

2. Indien de opdrachtgever aanspraak maakt op vergoeding van de schade in plaats van vervangende levering, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

3. De aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.

4. De uitsluitingen, resp. beperkingen van aansprakelijkheid volgens bovenstaande alinea’s, gelden in dezelfde omvang voor onze leidinggevende en niet-leidinggevende personeelsleden en bevoegde vertegenwoordigers (bij uitvoering) en onze onderaannemers.

5. Voor zover hierboven niets anders is vastgelegd, is onze aansprakelijkheid - ongeacht rechtsgrond van de jegens ons geldend gemaakte aanspraken - uitgesloten.

X. Veiligstelling en verlies van gegevens

1. De opdrachtgever is verplicht, zich op passende wijze te beschermen tegen verlies van gegevens en data.

XI. Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot de ontvangst van alle betalingen uit de bestaande rekening-courantverhouding (zakelijke relatie) met de opdrachtgever. Het voorbehoud heeft betrekking op het erkende saldo. Wanneer de opdrachtgever handelt in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder bij vertraging in de betaling, behouden wij ons het recht voor om de goederen terug te vorderen. Wij behouden ons na terugvordering van de goederen het recht op verkoop voor. De opbrengst van deze verkoop wordt - na aftrek van gepaste kosten - verrekend met de vorderingen op de opdrachtgever.

2. Bij beslaglegging of andere ingrepen van derden, moet de opdrachtgever ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen zodat wij in staat zijn, ons tegenover deze derde partij(en) te verweren. Indien deze derde partij(en) niet in staat is (zijn), de gemaakte kosten voor de rechtsgang en de overige kosten te vergoeden, is de opdrachtgeveraansprakelijk voor de ontstane derving. De opdrachtgever dient ons eveneens op de hoogte te stellen van alle beschadigingen en eigendomswisselingen.

3. De opdrachtgever heeft het recht, de goederen volgens normaal zakelijk verkeer door te verkopen. De opdrachtgever verpandt echter nu al alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (incl. BTW) die tegenover zijn afnemer of derden uit de verkoop ontstaan, aan ons, onafhankelijk of de goederen voor of na verdere bewerking zijn verkocht. De opdrachtgever behoudt ook na het verpanden het recht om de vordering te innen. Ons recht om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter, de vordering niet te innen zolang de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, er geen betalingsachterstand ontstaat en in het bijzonder geen sprake is van een faillissement of surseance van betaling. Wanneer dit echter het geval is, kunnen wij eisen dat de aan ons verpandde vorderingen en de resp. debiteuren bekend worden gemaakt met alle gegevens en documenten die nodig zijn voor het innen van de vorderingen en dat de debiteuren hiervan op de hoogte worden gesteld.

4. De opdrachtgever verklaart hierbij dat ingeval hij geheel of gedeeltelijk niet aan zijn verplichtingen jegens EUROPEAN VIP SECURITY heeft voldaan op eerste verzoek van EUROPEAN VIP SECURITY zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van zekerheidsrechten, zoals pand en hypotheek op zijn vermogensbestanddelen.

XIII. Plaats van uitvoering, rechtszetel, toepasbaar recht, werkzaamheid, diversen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EUROPEAN VIP SECURITY partij is, waaronder elke tussen EUROPEAN VIP SECURITY en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van EUROPEAN VIP SECURITY is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft EUROPEAN VIP SECURITY het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter